O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Zasada 5P w raportach zrównoważonego rozwoju

Prowadzenie własnej działalności to nie łatwe zadanie, które wymaga od przedsiębiorcy pewnych wyrzeczeń oraz sporego zaangażowania. Koniecznym elementem jest także dbanie o to, aby dana działalność gospodarcza prowadzona była zgodnie z wszelkimi zasadami społecznymi i środowiskowymi. Potwierdzeniem tego może być raport zrównoważonego rozwoju, który pokazuje to czy dany przedsiębiorca prowadzi swój biznes w odpowiedzialny i prawidłowy sposób. 

Podczas przygotowywania tego typu raportów zrównoważonego rozwoju wykorzystuje się zasadę 5P. Warto więc wiedzieć czym dokładnie są raporty zrównoważonego rozwoju, kto i kiedy musi je przygotować oraz na czym polega zasada 5P i jak wykorzystuje się ją przy tworzeniu raportów zrównoważonego rozwoju.

Czym są raporty zrównoważonego rozwoju?

Aby wiedzieć, czym jest raportowanie zrównoważonego rozwoju, najpierw trzeba się dowiedzieć, czym jest zrównoważony rozwój. Idea ta obecna jest w społeczeństwie już od długiego czasu, kiedy to w 1987 roku jej koncepcja przedstawiona została w Raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju. Zrównoważony rozwój zakłada solidarność międzypokoleniową, co w praktyce oznacza, że obecnie żyjące i pracujące pokolenie planując swoje działania i realizując je, powinno brać pod uwagę również potrzeby i bezpieczeństwo przyszłych pokoleń. 

Nie jest to jednak wszystko, ponieważ w idei zrównoważonego rozwoju nie chodzi wyłącznie o redukowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na gospodarkę i środowisko, ale także na prowadzeniu działań, których celem jest przyniesienie korzyści wszystkim mieszkańcom Ziemi, również tym zamieszkującym ją w przyszłości. Zasada zrównoważonego rozwoju wymaga więc od przedsiębiorców odpowiedzialności za działania, jakie podejmują oni w zakresie gospodarki, ekonomii czy też środowiska naturalnego, o które powinniśmy odpowiednio się troszczyć, aby kolejne pokolenia mogły żyć i funkcjonować na Ziemi. 

Raport zrównoważonego rozwoju jest więc potwierdzeniem tego, czy dana firma działa w sposób zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju i jakie kroki podejmuje w celu zapewnienia dobrobytu obecnym i kolejnym pokoleniom. 

Kto i kiedy musi przygotowywać raport zrównoważonego rozwoju?

Raport zrównoważonego rozwoju to sposób na to, aby firmy przedstawiły swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju, a skupiły się bardziej na środowiskowych i społecznych aspektach prowadzenia firmy. Obecnie przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej jasno wskazują, że tworzenie raportów zrównoważonego rozwoju jest obowiązkowe dla wybranych przedsiębiorstw, czyli tzw. jednostek interesu publicznego takich jak np. banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne itd. 

Jednak od roku 2023 zajdą pewne znaczące zmiany w tej kwestii i obowiązek raportowania będzie dotyczył dużych firm oraz spółek notowanych na giełdzie, a osiągających określone przychody, czyli powyżej 170 mln zł netto rocznie i posiadających roczną sumę bilansową (aktywa i pasywa) o wysokości 85 mln zł. Do grupy tej zaliczyć się mogą częściowo również spółki notowane np. na new connect. Od roku 2026 znowu przepisy w tej kwestii ulegną zmianie i raportowanie będzie dotyczyło wszystkich spółek. 

Na czym polega wykorzystywana przy tworzeniu raportów zrównoważonego rozwoju zasada 5P?

Podczas tworzenia raportów zrównoważonego rozwoju bardzo przydatne jest korzystanie z zasady 5P. Zasada ta to nowa wizja rozwoju nawiązująca do Celów Zrównoważonego Rozwoju, która zaprezentowana została w Agendzie 2030 i koncentruje się na pięciu kluczowych kwestiach takich jak:

  • Ludzie (People) – niepomijanie nikogo i docieranie do wykluczonych grup, w celu stworzenia warunków godnych do życia i możliwości korzystania z praw człowieka i osiągnięć gospodarczych przez wszystkich ludzi. 
  • Planeta (Planet) – stworzenie modelu rozwoju sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu, większemu włączeniu społecznemu oraz racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego. 
  • Dobrobyt (Prosperity) – zapewnienie dobrobytu, edukacji, opieki zdrowotnej, czystej wody, elektryczności, transportu, telekomunikacji i innych ważnych kwestii wszędzie tam, gdzie dotychczas nie było to możliwe. 
  • Pokój (Peace) – budowanie pokoju, wolność słowa i mediów, sprawiedliwość, niedyskryminowanie nikogo itd. 
  • Partnerstwo (Partnership) – globalne partnerstwo oparte na solidarności, współpracy, odpowiedzialności i przejrzystości podejmowanych działań.

Tworzenie raportu w oparciu o zasadę 5P, pozwala na ukazanie wszelkiego rodzaju działań, jakie podejmuje dana firma w celu zapewnienia solidarności międzypokoleniowej i równości na świecie.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie