O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Adwokat czy prawnik – różnice

W obliczu problemu prawnego zarówno osoby prywatne, jak i firmy, wymagają niejednokrotnie porady prawniczej. Udzielić jej może prawnik, często jednak w takich sytuacjach pojawia się osoba adwokata.

Dlaczego tak się dzieje i czy istnieje między nimi jakaś różnica?

Kim jest prawnik?

Mianem prawnika określa się osobę, która ukończyła trwające pięć lat studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa. Posiada ona teoretyczną wiedzę z zakresu prawa, którą zdobyła na uniwersytecie mającym odpowiednie uprawnienia do kształcenia studentów pod tym kierunkiem.

Prawnik jest więc absolwentem uczelni wyższej, który nie odbył aplikacji, czyli praktyk zawodowych, i nie zdał egzaminu zawodowego umożliwiającego otrzymanie tytułu radcy prawnego lub notariusza, komornika, sędziego bądź adwokata, w zależności od wybranej specjalizacji. Według polskiego prawa, prawnik może otworzyć kancelarię prawną i udzielać porad prawnych, nie może jednak reprezentować osób przed sądem jako profesjonalny pełnomocnik.

Kim jest adwokat?

Adwokat to w świetle polskiego prawa osoba, która ukończyła trwające pięć lat studia prawnicze na uczelni wyższej, a następnie ukończyła dodatkowo trzyletnią aplikację adwokacką i zdała egzamin organizowany przez ministerstwo sprawiedliwości. W trakcie aplikacji adwokat pozostaje pod opieką swojego patrona, czyli w tym wypadku praktykującego i posiadającego doświadczenie adwokata. Aplikant zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu. Są to przede wszystkim:

  • rozwiązywanie problemów prawnych w praktyce
  • prowadzenie spraw sądowych
  • występowanie przed sądem

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu aplikant zostaje wpisany na listę adwokatów w okręgowej radzie adwokackiej i składa ślubowanie. Potwierdza to posiadane przez adwokata uprawnienia do wykonywania zawodu, które adwokat szczegółowo reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze.

Jakie są najważniejsze różnice między adwokatem a prawnikiem?

Istnieje wiele różnic między adwokatem a prawnikiem, często nie są one jednak znane osobom niezwiązanym z branżą prawniczą. Mówiąc najogólniej, każdy adwokat jest prawnikiem, jednak nie każdy prawnik jest adwokatem. Adwokat ma znacznie szersze uprawnienia, najszersze spośród wszystkich zawodów prawniczych. W jakich aspektach objawiają się te różnice?

  • Ubezpieczenie

Adwokat posiada obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC od czynności cywilno-prawnych. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, w której nie zadba on należycie o interesy swojego klienta i zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Klient może ubiegać się odszkodowania nie tylko od adwokata, lecz także od ubezpieczyciela. W wypadku prawników wykupienie ubezpieczenia OC nie jest obligatoryjne, dlatego wielu go nie posiada.

  • Objęcie informacji tajemnicą

Istotną różnicą między prawnikami i adwokatami jest kodeks etyki adwokackiej. Kodeks ten zobowiązuje adwokata do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta, nie może być przy tym z tej tajemnicy zwolniony. Prawnik nie posiada obowiązku zachowania tajemnicy dotyczącej prowadzonej sprawy, co powoduje, że powierzone mu informacje nie są w pełni chronione.

  • Reprezentowanie klienta w sądzie

Adwokat posiada uprawnienia pozwalające mu na reprezentowanie klienta przed sądami wszystkich instancji w każdej sprawie, w zakresie wszystkich dziedzin prawa i na każdym etapie postępowania. Prawnik nie ma takiej możliwości – nie może reprezentować klientów przed sądem jako profesjonalny pełnomocnik, za wyjątkiem sytuacji, gdy posiada podpisaną stałą umowę na zarządzanie majątkiem reprezentowanej osoby.

adwokat

Pomoc prawna dla osób prywatnych i dla firm

Z uwagi na różnice wynikające z uprawnień posiadanych przez adwokata i prawnika, klient poszukujący porady prawnej lub chcący skorzystać z innych usług prawniczych powinien dokładnie przemyśleć swój wybór. W sytuacji, w której osoba fizyczna lub firma poszukuje fachowej obsługi procesowej włącznie z mediacjami przedsądowymi i sporządzaniem pozwów, skorzystanie z usług adwokata będzie oczywistym posunięciem. Kancelaria adwokacka oferuje również pomoc w takich kwestiach, jak:

  • współpraca z organami administracji państwowej,
  • obsługa kontroli ZUS, US i PIP,
  • egzekwowanie długów.

Zatrudnienie adwokata w Szczecinie będzie również właściwym wyborem, gdy klientowi zależy na zachowaniu tajemnicy informacji. Przy dokonywaniu wyboru między prawnikiem a adwokatem warto mieć także na uwadze kwestię ubezpieczenia cywilno-prawnego i ewentualnej możliwości dochodzenia swoich roszczeń w sytuacji wskazującej na zaniedbanie ze strony adwokata.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie