O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Korupcja w organizacji – jak skutecznie jej zapobiegać?

Korupcja to temat, który dotyczy nie tylko organizacji publicznych, ale również prywatnych. Wyeliminowanie korupcji jest niezwykle ważne dla funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji. W tym artykule omówimy, co to jest korupcja w organizacji, jak się przejawia, jakie są tego przyczyny i skutki oraz jak skutecznie zapobiegać korupcji, w tym poprzez wdrożenie normy ISO 37001.

Co to jest korupcja w organizacji?

Korupcja w organizacji oznacza nadużycie powierzonej władzy dla osiągnięcia korzyści osobistych. Może to obejmować różne działania, takie jak przyjmowanie łapówek, nepotyzm, sprzeniewierzenie środków, ukrywanie informacji lub manipulowanie danymi. Korupcja może występować na różnych poziomach organizacji, od pracowników niższego szczebla po najwyższych kierowników i dyrektorów.

Jak się przejawia korupcja?

Korupcja w organizacji może przyjmować różne formy, w tym:

 1.     Łapówkarstwo: Przyjmowanie lub oferowanie prezentów, pieniędzy lub innych korzyści w zamian za fawory, decyzje lub działania, które faworyzują określone osoby lub firmy.
 2.     Nepotyzm: Faworyzowanie rodziny lub przyjaciół przy zatrudnianiu, awansowaniu lub przyznawaniu kontraktów.
 3.     Sprzeniewierzenie środków: Nielegalne wykorzystanie środków organizacji dla osobistych korzyści.
 4.     Manipulacja danymi: Fałszowanie lub manipulowanie danymi lub informacjami w celu osiągnięcia korzyści osobistych lub ukrycia nieprawidłowości.

Przyczyny korupcji

Przyczyny korupcji w organizacjach są różnorodne i mogą obejmować:

 •     Brak odpowiednich mechanizmów kontroli i nadzoru.
 •     Niski poziom odpowiedzialności pracowników i kierowników.
 •     Kultura organizacyjna, która toleruje lub nawet promuje nieuczciwe zachowania.
 •     Niedostateczne konsekwencje dla osób dopuszczających się korupcji.
 •     Nadmierne naciski na osiąganie wyników, co może prowadzić do podejmowania nieetycznych decyzji.

Skutki korupcji

Skutki korupcji w organizacji są zwykle negatywne i mogą obejmować:

 •     Utrata reputacji i zaufania klientów, partnerów biznesowych i pracowników.
 •     Spadająca efektywność i produktywność organizacji.
 •     Zwiększone koszty operacyjne, np. związane z postępowaniami sądowymi, grzywnami czy wypłatami odszkodowań.
 •     Obniżenie morale pracowników, co może prowadzić do wyższych wskaźników rotacji personelu.
 •     Ograniczone możliwości rozwoju biznesu, np. przez utratę kontraktów lub dostępu do finansowania.

Jak skutecznie zapobiegać korupcji w organizacji?

Aby skutecznie zapobiegać korupcji w organizacji, konieczne jest przyjęcie wielokierunkowego podejścia:

 •     Jasne zasady i procedury: Organizacja musi opracować i wdrożyć jasne zasady i procedury, które określają, co jest dopuszczalne, a co niedopuszczalne. To może obejmować kodeks etyki, politykę antykorupcyjną i procedury zarządzania ryzykiem korupcją.
 •     Mechanizmy kontroli i nadzoru: Muszą być wprowadzone mechanizmy, które pozwolą na wykrywanie i zapobieganie nieprawidłowościom. To może obejmować audyty wewnętrzne, monitorowanie transakcji finansowych i mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości.
 •     Promowanie kultury organizacyjnej: Organizacja musi promować kulturę, która nagradza uczciwość i odpowiedzialność. To może obejmować programy nagród dla pracowników, którzy wykazują uczciwość i odpowiedzialność, oraz wprowadzenie konsekwencji dla tych, którzy dopuszczają się korupcji.
 •     Szkolenia dla pracowników: Pracownicy na wszystkich poziomach organizacji powinni być regularnie szkoleni w zakresie przeciwdziałania korupcji. Szkolenia te powinny obejmować informacje na temat tego, co stanowi korupcję, jakie są jej skutki, oraz jak można jej zapobiegać.
 •     Wdrażanie normy ISO 37001: Jak wcześniej wspomniano, norma ISO 37001 jest międzynarodową normą określającą wymagania dla systemu zarządzania antykorupcyjnego. Wdrożenie tej normy może pomóc organizacji w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na korupcję.
 •     Zapewnienie anonimowości: Organizacja powinna zapewnić mechanizmy, które pozwalają pracownikom na anonimowe zgłaszanie podejrzeń o korupcję. Strach przed konsekwencjami może powstrzymać pracowników przed zgłaszaniem nieprawidłowości, dlatego anonimowość jest kluczowa.
 •     Zapewnienie konsekwencji: Dla osób, które dopuszczają się korupcji, muszą być przewidziane konsekwencje. To może obejmować kary finansowe, zwolnienie z pracy, a w niektórych przypadkach nawet konsekwencje prawne.

Podejmując te kroki, organizacje mogą skuteczniej zapobiegać korupcji, co przyniesie korzyści zarówno im samym, jak i społecznościom, w których działają.

korupcja

Co to jest ISO 37001?

ISO 37001 to międzynarodowa norma, która określa wymagania dla systemu zarządzania antykorupcyjnego. Norma ta pomaga organizacjom w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na korupcję, poprzez wdrożenie serii środków i procesów zarządzania ryzykiem. Wdrażanie ISO 37001 pomaga organizacjom w zapewnieniu zgodności z przepisami antykorupcyjnymi, zmniejszeniu ryzyka korupcji i promowaniu kultury organizacyjnej, która sprzyja uczciwości i odpowiedzialności.

Korzyści z wdrożenia ISO 37001

Wdrożenie normy ISO 37001 przynosi wiele korzyści, w tym:

 •     Pomaga w zapewnieniu zgodności z przepisami antykorupcyjnymi.
 •     Zwiększa zaufanie klientów, partnerów biznesowych i innych zainteresowanych stron.
 •     Pomaga w zmniejszeniu ryzyka korupcji i związanych z nią kosztów.
 •     Promuje kulturę organizacyjną, która sprzyja uczciwości i odpowiedzialności.
 •     Pomaga w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, np. poprzez poprawę reputacji organizacji.

Korupcja w organizacji to poważny problem, który może mieć negatywne skutki zarówno dla organizacji, jak i dla jej zainteresowanych stron. Aby skutecznie zapobiegać korupcji, organizacje muszą wdrożyć jasne zasady i procedury, promować kulturę odpowiedzialności i uczciwości, oraz wdrażać mechanizmy kontroli i nadzoru. Wdrożenie normy ISO 37001 może być ważnym elementem strategii antykorupcyjnej organizacji, przynosząc korzyści w postaci zwiększonego zaufania, zmniejszenia ryzyka i poprawy reputacji.

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie