O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Kategorie geotechniczne

Kategorie geotechniczne są ustalane przez osobę, która pełni rolę projektanta obiektu. Projektant lub inwestor są osobami odpowiedzialnymi za zlecenie wykonania odpowiednich badań gruntu, w którym będzie posadowiony budynek. Warto dodać, że projektant – tuż po wykonaniu wstępnych badań – może zmienić kategorię budynku na wyższą. W takim przypadku, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań gruntowych.

Rodzaj badań, jakie wykonuje się na terenie placu, jest zależny od warunków gruntowych oraz od rodzaju obiektu (budynek, most, parking itp.). Podstawą są badania geotechniczne danego obiektu. Zakres badań z kolei jest ustalany przez projektanta oraz wykonawcę specjalistycznych robót geotechnicznych.
Od określonej kategorii geotechnicznej zależy, jakie badania gruntowe zostaną przeprowadzone w późniejszym czasie. Badania takie wykonuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych. Istnieją trzy kategorie geotechniczne, które dotyczą różnych typów budynków i obiektów.

Co nam daje określenie kategorii geotechnicznej?

Kategoria geotechniczna jest ustalana w opinii geotechnicznej. Jest ona opierana na stopniu skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji samego obiektu. Aspekty te cechują się mniejszą lub większą nośnością drgań, odkształceń czy stopniem zagrożenia, jaki mogą stanowić. Kategoria geotechniczna jest również zależna od tego, jaka jest wartość danego obiektu. Istotne jest, w jaki sposób budynek lub inny rodzaj konstrukcji, może oddziaływać na środowisko i życie mieszkańców.

Jednym z ważniejszych kryteriów, na podstawie których ustala się kategorie geotechniczną, są warunki gruntowe. Mogą być one proste, złożone lub skomplikowane. Określenie właściwej kategorii geotechnicznej, to jedna z czynności wchodzących w skład ustalenia warunków geotechnicznych posada wiania obiektów budowlanych.

Opis poszczególnych kategorii

Kategoria I – dotyczy ona mniejszych podmiotów, których schemat obliczeniowy wyznaczany jest statycznie. Jest to dokonywane w dość przeciętnych warunkach gruntowych. Warunki te zapewniają podstawowe wymagania poprzez doświadczenie i jakościowe badania geotechniczne. W skład pierwszej kategorii wchodzą:
• Budynki mieszkalne i gospodarcze, o jednej lub dwóch kondygnacjach,
• Rozparcia wykopów oraz ściany oporowe (pod warunkiem, że poziomy są od siebie odległe maksymalnie o 2 metry),
• Wykopy mające głębokość do 1,2 metra,
• Nasypy budowlane mające wysokość do 3 metrów/

Kategoria II w jej skład wchodzą różnorodne obiekty budowlane, powstające zarówno w warunkach prostych, jak i bardziej skomplikowanych. Wymagają one szczególnie dokładnej oceny ilościowej i jakościowej danych geotechnicznych. Konieczna jest również ich analiza. Poszczególne typy obiektów, jakie objęte są II kategorią, to:
• Fundamenty głębokie i bezpośrednie,
• Kotwy gruntowe (oraz inne systemy kotwiące),
• Ściany oporowe i konstrukcje oporowe, których różnica poziomów nie przekracza 2 metrów,
• Wykopy, których głębokość nie jest większa niż 1,2 metra,
• Nasypy budowlane, mające więcej niż 3 metry wysokości.

Kategoria III – obejmuje ona najwięcej rodzajów obiektów budowlanych:
• Nietypowe budynki o różnym stopniu skomplikowania prac budowlanych,
• Budowle wysokościowe wznoszone w mieście,
• Obiekty, których warunki gruntowe są szczególnie złożone,
• Wysokie obiekty, które posiadają kilka kondygnacji poniżej parteru,
• Tunele w twardych skałach,
• Obiekty zabytkowe.

Każda z powyżej wymienionych kategorii jest ustalona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Możliwość zaliczenia konkretnego budynku lub obiektu do danej kategorii geotechnicznej, umożliwia nam określenie dalszych badań do przeprowadzenia. Dzięki temu, prowadzenie prac budowlanych jest sprawne i nie wiąże się z osiadaniem gruntu lub innymi konsekwencjami.

Geoprofi – kompleksowe usługi geodezyjnie Kamienna Góra

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Geoprofi, która oferuje usługi geodezyjne Kamienna Góra. W proponowanej ofercie znajduje się m.in. tworzenie różnego rodzaju map projektowych oraz numerycznych, jak i ustalanie granic działek. Doświadczony zespół specjalistów do każdego klienta podchodzi indywidualnie.

Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 1, 58-100 Świdnica
Telefon kontaktowy: 666 831 566
Adres e-mail: geodezja@geoprofi.pl

Author: Wałbrzyszanin

Prosimy o udostępnienie