O Portalu     Struktura Witryny     Kontakt

Co potwierdza certyfikat ISO 9001?

W XXI wieku to właśnie jakość jest jedną z najważniejszych zasad zarządzania firmą i jest bezpośrednio związana z jej sukcesem i rozwojem. 

ISO 9001 to norma zarządzania jakością, która określa ogólne wymagania, tak aby można ją było stosować w każdym typie organizacji, niezależnie od sektora (zabawki, papier silikonowany w rolce, produkty żywnościowe, itp.), wielkości czy jej rodzaju. W związku z tym niniejszy standard jakości może być stosowany przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, firmy, a nawet instytucje non-profit. Dzięki uzyskaniu standardu wzrasta jakość usług i produktów, rośnie pozycja firmy na rynku oraz jej rozpoznawalność. 

Z czego składa się system zarządzania jakością ISO 9001?

System zarządzania jakością ISO 9001 składa się z zestawu udokumentowanych zasad, procesów i procedur. Określa on, w jaki sposób firma będzie produkować i dostarczać produkt lub usługę swoim klientom tak, aby zapewnić im satysfakcję z otrzymanego rezultatu. Norma ISO dotycząca zarządzania jakością stanowi zatem zbiór wytycznych, które pomagają we wdrażaniu SZJ z optymalnymi wynikami w organizacjach różnego typu oraz wielkości.

Wdrażając normę ISO 9001 organizacja wykazuje zdolność do dostarczania produktów i usług spełniających wymagania klientów i zgodnych z wymogami prawnymi obowiązującymi w danym środowisku.

Dzięki wprowadzeniu rozwiązań mających na celu poprawę wyników, a tym samym zapewnienie zgodności ze wszystkimi wymogami, zarówno konsumenckimi, jak i prawnymi, firma zwiększa zadowolenie klientów z dostarczanych produktów i usług. 

Poza normą jakości ISO istnieją inne normy ustanowione w celu zapewnienia jakości w organizacjach. Wśród nich znajduje się norma ISO 9000, która szczegółowo określa zasady zarządzania jakością. Norma ta obejmuje wszystkie normy związane z jakością i dlatego zawiera wiele terminów i definicji stosowanych w ISO 9001. Nie sposób pominąć także normy ISO 9004, która zawiera wytyczne dotyczące tego, jak osiągnąć trwały sukces w systemie zarządzania jakością, oraz normy ISO 19011, która zawiera wytyczne dotyczące przeprowadzania audytów systemu zarządzania.  

Historia i struktura normy

Norma ISO 9001 opiera się na modelu cyklu ciągłego doskonalenia: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj (znanym również jako PDCA). Została ona opracowana przez W. Shewharta w latach 20. ubiegłego wieku, a następnie spopularyzowana przez E. Deminga. Dlatego jest ona znana również jako cykl Deminga.

Pierwsza wersja standardu została opublikowana w 1987 roku. Od tego czasu norma stale ewoluuje, dostosowując się do zmieniającego się świata, w którym żyjemy. Przykładowo wersja normy z 2008 r. w centrum uwagi postawiła klienta. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2015 r. i dodała więcej elastyczności w zakresie dokumentacji, uwzględniając jednak wymagania klientów i ramy prawne, w których działa organizacja.

Norma ISO 9001:2015 składa się z 10 rozdziałów lub sekcji. Pierwsze trzy mają charakter czysto informacyjny. Omówiono w nich zakres, odniesienia normatywne oraz terminy i definicje. Zaś wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością ISO 9001 są wyszczególnione w rozdziałach od czwartego do dziesiątego. Ponadto norma zawiera kilka załączników.

Cele i zasady systemu jakości

Głównym celem normy ISO 9001:2015 jest osiągnięcie przez firmę zadowolenia klienta poprzez ustanowienie w firmie procesów ciągłego doskonalenia.

W tym właśnie celu międzynarodowa norma została podzielona na siedem zasad przewodnich. Należą do nich: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie personelu organizacji, podejście procesowe, ciągłe doskonalenie, podejście do podejmowania decyzji oparte na faktach oraz właściwe zarządzanie relacjami. Zasady te zostały opracowane dzięki wiedzy międzynarodowych ekspertów w dziedzinie zarządzania jakością i zapewniania jakości.

fabryka

Jaki jest zakres certyfikacji ISO 9001:2015?

Aby wdrożyć SZJ i uzyskać certyfikat ISO 9001:2015, należy przejść przez różne etapy. Po pierwsze, należy zorientować się co do aktualnej sytuacji organizacji oraz określić stopień zgodności z samą normą. Następnie następują etapy projektowania systemu zarządzania jakością i jego wdrażania. Na koniec konieczne jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w celu ustalenia, czy wszystkie wymagania normy zostały spełnione.

Po zakończeniu tego procesu system zarządzania jakością będzie musiał zostać oficjalnie zatwierdzony przez ISO, co umożliwi wydanie certyfikatu ISO 9001:2015. W celu uzyskania takiego certyfikatu należy skontaktować się z oficjalną jednostką certyfikującą, aby konsultanci zewnętrzni mogli przeprowadzić odpowiednią ocenę zgodności z wymaganiami. 

Author: Redaktor MK

Prosimy o udostępnienie